Povrat i reklamacije

 

Povrat

 

U slučaju otkazivanja ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod u roku od 14 dana od otkazivanja ugovora, neoštećen, nekorišten, u originalnoj ambalaži u showroom Via Decori u Gundulićevu 26, 10000 Zagreb, uz prethodnu najavu na mail info@viadecori.hr I telefon +385 91 720 8793

Ukoliko potrošač robu šalje poštom, izravne troškove povrata robe snosi sam.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnost robe isti može postupati s robom isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljavati, koristiti, niti smije poduzimati bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u showroomu prodavatelja, kao i one kojima bi umanjilo vrijednost robe.

 

U slučaju umanjenja vrijednoti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti rove prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

 

 • Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.

 

Reklamacije 

 

Ukoliko utvrdite problem sa proizvodom, manu ili neki nedostatak proizvoda prilikom primitka narudžbe, molimo da nam se odmah javite putem maila na info@viadecori.hr ili telefonski na +385 91 720 8793, a mi ćemo u najkraćem roku, a maksimalno unutar 15 dana od dana zaprimanja Vaše reklamacije riješiti istu.

Za materijalni nedostatak proizvoda ponuditi ćemo vam zamjenu spornog djela ili cijelog komada, ukoliko popravak nije moguć vratiti ćemo Vam novac na isti način na koji je narudžba plaćena.

Reklamacija se može izvršiti isključivo uz originalni račun.

 

Odgovaramo za materijalne nedostatke proizvoda.

 

Materjalni nedostatak postoji:

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je

bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,

 1. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 2. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili

model pokazani samo radi obavijesti,

 1. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao

opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja,

proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

 1. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 2. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

 

Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Kupac ne može tražiti raskid ugovora za neznatne materijalne nedostatke.

 

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

 1. uklanjanje nedostatka,
 2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 3. sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti

o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi

da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog

zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac

može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

 

Prodavatelj ne odgovara za štetu nastalu kupcu ako je ona posljedica kupčevog neispravnog otvaranja ( nožići I oštri predmeti koji mogu nanijeti ogrebotine), neispravne montaže od strane kupca, neispravnog korištenja ili pak neispravnog održavanja proizvoda

( korištenje abraziva I sredstava za čišćenje koja nisu predviđena za namještaj I dekore koji se prodaju na viadecori.hr). Većina dekorativnog namještaja I zidnih panela ponuđenih na stranici www.viadecori.hr održava se suhom finom krpom bez nanošenja kemijskih sredstava.

 

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.